Mange forskellige faktorer har betydning for oplevelsen af livskvalitet i seniorlivet - blandt andet tryghed, meningsfulde aktiviteter, relationer og mulighed for at få hjælp til at kunne mest muligt selv.

Alle mennesker er unikke og den enkeltes behov kan bedst beskrives af den enkelte selv. Borgere skal opleve at få hjælp til at kunne mest muligt selv og hjælpen skal gives i dialog og med respekt for den enkeltes livssituation og baggrund. For borgere, der kan have svært ved at give udtryk for egne behov - eksempelvis grundet demens, anden sygdom eller handicap - er det særlig vigtigt at have omtanke for den enkeltes værdier og historie.

På såvel ældre- som handicapområdet arbejdes i disse år målrettet med rehabilitering. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Vi har været med til at:

  • Fastholde at ”ældremilliarden” bliver på ældreområdet på trods af muligheden for at bruge pengene på andre serviceområder.

  • Sikre, at prisen på madservice ikke bliver dyrere for den enkelte på trods af, at leverandøren har hævet prisen.

  • Opkvalificere personalet til rehabilitering og tidlig opsporing af begyndende sygdomstegn, så borgerne kan opleve større livskvalitet.

I spidsen for det brede samarbejde vil vi:

  • Sikre en yderligere udbygning af sundhedscentret, så der bliver plads til, at regionale sundhedsydelser udbydes i Ringsted.

  • Styrke den rehabiliterende indsats så flest muligt kan bibeholde en velfungerende hverdag i længst mulig tid.

  • Give alle borgere mere indflydelse på deres eget gode seniorliv.